Adatvédelem

Adatvédelem2019-02-17T15:28:40+00:00

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az EU Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom:

Vállalkozó megnevezése: BUZÁSI BEÁTA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ KISADÓZÓ
Adószám: 
Telephely: 1117 Budapest, Bartók Béla út 98-102.
Weblap: https://nailartist.hu

Kapcsolattartás:
Tel.: +36 30 409 6120
Viber: +36 30 409 6120
Facebook: https://www.facebook.com/buzasibeata/
E-mail: buzasibeata@gmail.com

Adatkezelő: Buzási Beáta egyéni vállalkozó
Adatvédelmi tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a fent megjelölt címre és névre elküldheti. Válaszomat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldöm az Ön által kért címre. A kérdéseit személyesen is felteheti.
Adatfeldolgozás: külsős adatfeldolgozó igénybevétele nem történik.
Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre adattovábbítás.

1. Adakezelési célok
Kéz- és lábápolás, műköröm szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezelem.

2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználásához
a) Az Ön személyes adatának használata – név, lakcím (adószám biz. esetben) – ahhoz szükséges, hogy a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát állíthassak ki, ha Ön ezt kéri a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont.
b) Nevére, telefonszámára és email címére kizárólag időpont-egyeztetés céljából van szükség. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Hozzájárulását a neve, telefonszáma, email címe megadásával adja meg. Amennyiben ezeket nem adja meg, a szolgáltatást csak személyes megjelenéssel tudja igénybevenni, amennyiben van aktuálisan szabad kapacitás a szolgáltatás teljesítésére.

3. Az adatkezelés helye, időtartama és adattovábbítás
a) A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább öt évig őrzöm meg a székhelyemen; adattovábbítás a NAV felé történik, amennyiben Ön számlát kér a nyugta helyett.
b) A kapcsolattartás céljából megadott adatokat (név, telefonszám, esetleg email cím), amit a naptáramban rögzítek és kézi telefonkönyvemben vezetek – ami mindig a tulajdonomban van – az utolsó találkozásunk óta eltelt öt év múlva törlöm / megsemmisítem, illetve kérésre azonnal törlöm. Adattovábbítás nem történik.
c) A Facebook-on, Viber-en közölt információk a kapcsolat fennállásáig vannak jelen; adattovábbítás nem történik.

4. Érintett jogok (Ön jogai)
a) hozzáférés az Önre vonatkozó, általam kezelt adatokhoz; élhet adathordozási jogával
b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c) az Önre vonatkozó általam kezelt adat törlése, ez a jog kizárólag a kapcsolattartási adatokra vonatkozik;
d) az adat kezelésének korlátozása;
e) az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
g) bármely Önre vonatkozó, általam kezelt személyes adatról másolat adása;
h) tiltakozás a személyes adatok általam történő használata ellen.

5. Jogorvoslati tájékoztatás
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C)Levelezési cím:1530 Budapest, Pf:5. Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: https://www.naih.hu

A vállalkozásom fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, ha a rendeletben, törvényben, a vállalkozás adataiban változás állna be. Ha a változás olyan információkat érint, amik miatt Önt kötelezően értesíteni szükséges, azt haladéktalanul megteszem.

Tájékoztatom Önt, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a vállalkozásomat, mint adatkezelőt. A vállalkozásom a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Előfordulhat, hogy a kéz- és lábápolás, műkörömépítés szolgáltatás megfelelő elvégzése miatt, Ön megoszt velem egészségügyi információt. Ezen információkat más személy nem ismerheti meg és nem is tárolok beazonosításra alkalmas egészségügyi adatot. A tudomásomra jutott személyes adatokat bizalmasan kezelem és magamra nézve kötelezőnek ismerem el jelen közlemény tartalmát.

A 16. életévet be nem töltött gyermek személyes adatainak (név, telefonszám) kezelése akkor jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, ill. engedélyezte. GDPR 8. cikk, (1), (2) bek. A hozzájárulást elég csak az első kezelés előtt megtenni.